ویژگی بسته های آموزشی
  • گردآوری و تالیف توسط اساتید مجرب کنکور
  • منطبق با آخرین و به روزترین منابع
  • انتقال مفاهیم با استفاده از شکل، جدول، نمودار
  • تالیف مبتنی بر نحوه ی طراحی سوالات کنکور
  • مطالعه 500 صفحه با پوشش 90 درصدی به جای مطالعه منبع
  • 1000صفحه با پوشش 100 درصدی