درسنامه سازمان و مدیریت بهداشت و درمان

سرشناسه : حاجی‌زاده، علیرضا، ۱۳۷۳-
عنوان و نام پدیدآور : درسنامه سازمان و مدیریت بهداشت و درمان/ تألیف و گردآوری علیرضا حاجی‌زاده، سالار محمددخت.
مشخصات نشر : تهران: گروه تألیفی دکتر خلیلی، ۱۳۹۸.
مشخصات ظاهری : . : مصور، جدول، نمودار ؛ ۲۲×۲۹ س‌م.
شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۴۲۲-۴۵۵-۰
وضعیت فهرست‌نویسی : فیپا
موضوع : بهداشت – مدیریت – راهنمای آموزشی (عالی)
موضوع : Health services administration – Study and teaching (Higher)
شناسه افزوده : محمددخت، سالار، ۱۳۷۴-
رده‌بندی کنگره : ۱۳۹۸ ۴د۲ح/۹۷۱RA
رده‌بندی دیویی : ۱۰۶۸/۳۶۲
شماره کتابشناسی ملی : ۵۶۶۶۸۳۵
ناشر: گروه تألیفی دکتر خلیلی
نوبت و سال چاپ: دوم . ۱۳۹۸
شمارگان: ۱۰۰۰
چاپ: شباب
لیتوگرافی و صحافی: رفیعی
مدیر تولید: امیرحسین خلیلی
مدیر فنی و هنری: مریم آرده
تایپ و صفحه‌آرایی: سمانه توکلیان
Website: www.DrKhaliligroup.ir

جهت تهیه درسنامه با شماره ۰۹۱۹۵۷۳۰۱۵۴ تماس بگیرید.

بیش فهرست مطالب
بخش اول مدیریت خدمات بهداشتی
کتاب مدیریت خدمات سلامت
فصل اول: مدیریت تنظیم قراردادهای سازمانی
سوالات
پاسخنامه
فصل دوم: بهبود عملکرد سازمانی در بخش مراقبت سلامت
سوالات
پاسخنامه
فصل سوم: از مدیریت ریسک تا حاکمیت بالینی
سوالات
پاسخنامه
کتاب برون‌سپاری خدمات سلامت
فصل اول: اهمیت مطالعه برون‌سپاری
فصل دوم: برون‌سپاری
فصل سوم: برون‌سپاری در نظام سلامت
کتاب مدیریت بهداشت و درمان
فصل اول: نظام‌های بهداشتی درمانی در جهان
سوالات
پاسخنامه
فصل دوم: شبکه‌های بهداشتی درمانی
سوالات
پاسخنامه
فصل سوم: مدیریت تغییر و تحول
سوالات
پاسخنامه
فصل چهارم: تأمین منابع مالی در بخش بهداشت
سوالات
پاسخنامه
فصل پنجم: اصلاحات در بخش بهداشت
سوالات
پاسخنامه
فصل ششم: مدیریت کیفیت فراگیر
سوالات
پاسخنامه
فصل هفتم: مدیریت بحران در بلایای طبیعی
سوالات
پاسخنامه
بخش دوم بیمه سلامت
کتاب نظام‌های بیمه سلامت
فصل اول: مرور اجمالی بر نظام‌های بیمه سلامت
فصل دوم: مروری اجمالی بر بیمه اجتماعی سلامت
فصل سوم: چالش‌های ثبات بیمه اجتماعی سلامت
فصل چهارم: پیشینه‌ی تاریخی و فرهنگی نظام‌های بیمه اجتماعی سلامت
فصل پنجم: سازماندهی و تأمین مالی نظام بیمه اجتماعی سلامت: موقعیت کنونی و پیشرفت‌های تازه
فصل ششم: الگوها و عملکرد نظام‌های بیمه اجتماعی سلامت
فصل هفتم: معیارهای تصمیم‌گیری در مورد خدمات در نظام‌های بیمه اجتماعی سلامت
فصل هشتم: همبستگی و رقابت در بین کشورهای دارای بیمه اجتماعی سلامت
فصل نهم: بیمه خصوصی سلامت
فصل دهم: تأمین مالی بر مبنای مالیات
فصل یازدهم: مروری اجمالی بر نظام بیمه سلامت در ایران
بخش سوم نظام سلامت
کتاب اصلاحات نظام سلامت
فصل اول: فراهم‌سازی مقدمات
فصل دوم: چرخه اصلاحات سلامت
فصل سوم: نظریات اخلاقی در نظام سلامت
فصل چهارم: تحلیل سیاسی و راهبردهای سیاسی
فصل پنجم: اهداف ارزشیابی نظام‌های سلامت
فصل ششم: ارزیابی عملکرد نظام سلامت
فصل هفتم: از تشخیص عمل عملکرد ضعیف تا اصلاحات نظام سلامت
فصل هشتم: تأمین مالی
فصل نهم: نظام‌های پرداخت (Payment System)
فصل دهم: سازماندهی
فصل یازدهم: رفتار
فصل دوازدهم: نتیجه‌گیری
کتاب گزارش جهانی سلامت
مقدمه: گزارش جهانی سلامت سال ۲۰۱۰
فصل اول: ما در کجای نیل به پوشش همگانی قرار داریم؟!
فصل دوم: تخصیص اعتبار بیش‌تر به حوزه سلامت
فصل سوم: قدرت اعداد
فصل چهارم: سلامت بیش‌تر با پول
فصل پنجم: برنامه‌ای برای اجرا
کتاب اصول بازاریابی در بخش سلامت
فصل اول: مفهوم بازاریابی
فصل دوم: استراتژی بازاریابی
فصل سوم: محیط استراتژی بازاریابی
فصل چهارم: رفتار خریدار
فصل پنجم: تحقیقات بازاریابی
فصل ششم: تقسیم‌بندی بازار
فصل هفتم: وفاداری مشتری
فصل هشتم: استراتژی محصول
فصل نهم: قیمت
فصل دهم: توزیع
فصل یازدهم: ترویج
فصل دوازدهم: تبلیغات
فصل سیزدهم: فروش شخصی و مدیریت فروش
فصل چهاردهم: کنترل و پایش
بخش چهارم برنامه‌ریزی بهداشت و درمان
کتاب برنامه‌ریزی بهداشت و درمان
فصل اول: مقدمه
سوالات
پاسخنامه
فصل دوم: مفهوم برنامه‌ریزی و تفاوت آن با آینده‌نگری
سوالات
پاسخنامه
فصل سوم: نظریه‌ها و انواع برنامه‌ریزی‌
سوالات
پاسخنامه
فصل چهارم: برنامه‌ریزی بهداشت و درمان
سوالات
پاسخنامه
فصل پنجم: نیازسنجی و برنامه‌ریزی بنیاد سازمان
سوالات
پاسخنامه
فصل ششم: برنامه‌ریزی نیروی انسانی بهداشتی
سوالات
پاسخنامه
فصل هفتم: برنامه‌ریزی استراتژیک
سوالات
پاسخنامه
فصل هشتم: برنامه‌ریزی پروژه
سوالات
پاسخنامه
فصل نهم: برنامه‌ریزی عملیاتی
سوالات
پاسخنامه
فصل دهم: برنامه‌ریزی مالی در سیستم‌های بهداشتی
سوالات
پاسخنامه
فصل یازدهم: روش‌های مقداری در برنامه‌ریزی بهداشت و درمان
سوالات
پاسخنامه
فصل دوازدهم: برنامه‌ریزی خطی
سوالات
پاسخنامه
بخش پنجم مدیریت بیمارستان
کتاب بیمارستان چه نوع سازمانی است و چگونه کار می‌کند؟
فصل اول: تاریخچه اجمالی
فصل دوم: بیمارستان‌ها و فرآیندهای مهم مراقبت بهداشتی
فصل سوم: سازماندهی
فصل چهارم: هیات‌مدیره
فصل پنجم: مدیر ارشد اجرایی Chiet Executive Officers
فصل ششم: بخش‌های سرپایی
فصل هفتم: بخش اورژانس
فصل هشتم: واحد پذیرش
فصل نهم: کادر پزشکی
فصل دهم: خدمات پرستاری
فصل یازدهم: خدمات تشخیصی- درمانی اصلی
فصل دوازدهم: سایر خدمات تشخیصی- درمانی
فصل سیزدهم: خدمات پشتیبانی بیمار
فصل چهاردهم: خدمات پشتیبانی تأسیسات و تجهیزات
فصل پانزدهم: خدمات پشتیبانی اداری
فصل شانزدهم: درآمدزایی
فصل هفدهم: بودجه‌بندی بیمارستان
فصل هجدهم: فعالیت‌های تجاری
فصل نوزدهم: مدارک پزشکی
فصل بیستم: ارتقای کیفیت
فصل بیست و یکم: مدیریت خطر و سهل‌انگاری و طبابت غلط
فصل بیست و دوم: ایمنی بیمار
فصل بیست و سوم: اخلاق پزشکی
فصل بیست و چهارم: اعتباربخشی و صدور مجوز
فصل بیست و پنجم: بازاریابی بیمارستان
فصل بیست و ششم: برنامه‌ریزی
فصل بیست و هفتم: نظام مراقبت پزشکی آمریکا
فصل بیست و هشتم: نظام مراقبت بهداشتی و درمانی آمریکا در مقایسه با سایر روش‌ها
کتاب ممیزی بالینی
فصل اول: ممیزی بالینی
فصل دوم: فرآیند ممیزی بالینی
کتاب مشارکت بیمار و جامعه
فصل اول: حاکمیت بالینی و مشارکت بیمار
فصل دوم: ارائه اطلاعات به بیماران
فصل سوم: کیفیت مشتری
فصل چهارم: مشتری محوری
فصل پنجم: صدای مشتری (Voice of Customer)
بخش ششم آزمون‌ها
آزمون اول
آزمون دوم
آزمون سوم
آزمون چهارم

طلیعه سخن مؤلف؛
به نام یگانه هستی عالم
کتاب حاضر که با عنوان درسنامه سازمان و مدیریت بهداشت و درمان در دستان عزیزان قرار دارد از درسنامه‌های تألیف شده انتشارات گروه آموزشی و تألیفی دکتر خلیلی برای
رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی است. هدف از تألیف این کتاب تسهیل کردن نحوه‌ی مطالعه دانشجویان و سایر عزیزان برای آشنایی با مباحث این حیطه می‌باشد. در این درسنامه اکثر کتاب‌ها به‌صورت خلاصه ارائه شده است و برخی از کتاب‌ها که محدودیت قانونی داشتند، به‌صورت تست و پاسخ تشریحی آورده شده است.
این درسنامه نیز هم‌چون سایر درسنامه‌های رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی حاصل زحمات آقایان علیرضا حاجی‌زاده و سالار محمددخت است که امید است با مطالعه این درسنامه کمکی به عزیزان در راه کسب موفقیت کرده باشیم.
در تألیف این درسنامه سعی شده است که اثری بی‌نقص نوشته شود اما مولفین اذعان دارند که هیچ اثری بی‌نقص نیست، پس از همه‌ی مطالعه کنندگان تقاضا دارندکه همه‌ی نظرات راهنمای خود را برای استفاده‌‌ی مولفین به آدرس الکترونیکی alireza.hajizadeh93@gmail.com ارسال کرده تا با استفاده از این نظرات ارزشمند به غنای علمی بیش‌تر این اثر کمک کرده باشند.
در این‌جا نیز از زحمات تمامی اساتید، دوستان و کارکنان موسسه دکتر خلیلی به‌خصوص آقای دکتر خلیلی، مهندس امیرحسین خلیلی و سرکار خانم آرده نهایت تشکر و قدردانی را داریم.

موفـق و مـؤید باشیـد
علیرضـا حاجـی‌زاده
سـالار محمـد دخـت

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.