درسنامه اصـول و مبـانی سازمـان و مدیـریت

سرشناسه                           : حاجی‌زاده، علیرضا، ۱۳۷۳-
عنوان و نام پدیدآور               : درسنامه اصول و مبانی سازمان و مدیریت ویژه رشته‌ی: کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی …/ تألیف و گردآوری علیرضا حاجی‌زاده، سالار محمددخت.
مشخصات نشر                     : تهران: گروه تألیفی دکتر خلیلی، ۱۳۹۸.
مشخصات ظاهری                 : ۴۲۴ص. : مصور، جدول، نمودار ؛ ۲۲×۲۹س‌م.
شابک                               : ۹۷۸-۶۰۰-۴۲۲-۴۴۸-۲
وضعیت فهرست‌نویسی           : فیپا
موضوع                              : مدیریت – راهنمای آموزشی (عالی)
موضوع                              : Management – Study and teaching (Higher)
موضوع                              : سازمان – راهنمای آموزشی (عالی)
موضوع                              : Organization – Study and teaching (Higher)
موضوع                              : مدیریت – آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)
موضوع                              : Management – Examinations, questions, etc (Higher)
موضوع                              : سازمان – آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)
موضوع                              : Organization – Examinations, questions, etc (Higher)
شناسه افزوده                       : محمددخت، سالار، ۱۳۷۴-
رده‌بندی کنگره                    : ۱۳۹۸ ۲۳۴ح۲ف/۳۷HD
رده‌بندی دیویی                    : ۰۰۷۶/۶۵۸
شماره کتابشناسی ملی           : ۵۶۱۵۷۵۸
نام: درسنامه اصـول و مبـانی سازمـان و مدیـریت
تألیف و گردآوری: علیرضـا حاجـی‌زاده- سـالار محمـد دخـت
ناشر: گروه تألیفی دکتر خلیلی
نوبت و سال چاپ: سوم – ۱۳۹۸
شمارگان: ۱۰۰۰
چاپ: شباب
لیتوگرافی و صحافی: رفیعی
مدیر تولید: امیرحسین خلیلی
مدیر فنی و هنری: مریم آرده
تایپ و صفحه‌آرا: سمانه توکلیان
ویراستار ادبی: آیدا پورامین
جهت تهیه کتاب با شماره ۰۹۱۹۵۷۳۰۱۵۴ تماس بگیربد.

ویژه‌ رشته‌ی؛
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی- اقتصاد بهداشت و سایر رشته‌های مرتبط و برای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، اقتصاد بهداشت و سیاست‌گذاری سلامت و سایر رشته‌های مرتبط در مقطع دکتری

تألیف و گردآوری؛
علیرضـا حاجـی‌زاده (رتبه یک کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در سال ۱۳۹۷)
سـالار محمـد دخـت


فهرست مطالب:
بخش اول رفتار سازمانی
کتاب مدیریت رفتار سازمانی (سطح فردی و گروهی)
فصل اول: کلیات رفتار سازمانی
فصل دوم: نگرش‌ها و ادراک فردی
فصل سوم: یادگیری
فصل چهارم: انگیزش
فصل پنجم: رضایت شغلی و تعهد سازمانی
فصل ششم: مدیریت استرس
فصل هفتم: کار گروهی و تیمی
فصل هشتم: پویایی‌های گروه
فصل نهم: توانمندسازی (Empowerment)
کتاب مدیریت رفتار سازمانی (سطح سازمانی)
فصل اول: ارتباطات سازمانی
فصل دوم: رهبری سازمانی
فصل سوم: رفتار شهروندی سازمانی (OCBOrganizational Citizenship Behavior
فصل چهارم: عدالت سازمانی Organizational Justice
فصل پنجم: اعتماد سازمانی
فصل ششم: فرهنگ سازمانی Organizational Culture
بخش دوم مدیریت منابع انسانی
کتاب مدیریت منابع انسانی
فصل اول: مدیریت منابع انسانی
فصل دوم: تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی
فصل سوم: تجزیه‌و‌تحلیل شغل
فصل چهارم: فرآیند برنامه‌ریزی نیروی انسانی
فصل پنجم: فرآیند کارمندیابی
فصل ششم: فرآیند انتخاب
فصل هفتم: فرآیند اجتماعی کردن
فصل هشتم: فرآیند آموزش کارکنان
فصل نهم: ارزیابی عملکرد
فصل دهم: سیستم پاداش
فصل یازدهم: مدیریت حقوق و دستمزد
فصل دوازدهم: انضباط: اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان
بخش سوم مدیریت خدمات
کتاب مدیریت خدمات دوجلدی
فصل اول: استراتژی خدمات
فصل دوم: خدمات اینترنتی
کتاب اصول و مدیریت بازاریابی خدمات
فصل اول: چرا مطالعه بخش خدمات لازم است؟
فصل دوم: شناخت فرایند خدمات
فصل سوم: تماس مشتری با سازمان‌های خدماتی
فصل چهارم: خدمات از دیدگاه مشتری
فصل پنجم: بهره‌وری و کیفیت: دو روی یک سکه
فصل ششم: مدیریت روابط و ایجاد وفاداری در مشتری
فصل هفتم: مدیریت شکایات و بهبود خدمات
فصل هشتم: جایگاه‌یابی و طراحی خدمات
فصل نهم: فایده‌ی اضافی با ارکان مکمل محصول
فصل دهم: طراحی سامانه‌های عرضه‌ی خدمات
فصل یازدهم: قیمت و سایر هزینه‌های خدمات
فصل دوازدهم: آموزش مشتریان و فعالیت‌های پیشبردی خدمات
فصل سیزدهم: ابزارهای بازاریابان خدماتی
فصل چهاردهم: تعادل بین تقاضا و امکانات عرضه
فصل پانزدهم: مدیریت صف‌های انتظار و پیش‌گزینی جا
فصل شانزدهم: کارکنان خدماتی (از استخدام تا نگهداری)
بخش چهارم اصول و تئوری‌های سازمان مدیریت
کتاب مبانی سازمان و مدیریت
فصل اول: مدیریت و کارآفرینی
فصل دوم: نظریه‌های سازمان و مدیریت (سیر ره‌یافت‌های علمی به مدیریت)
فصل سوم: خلاقیت و نوآوری
فصل چهارم: تصمیم‌گیری و حل مسأله
فصل پنجم: مبانی برنامه‌ریزی
فصل ششم: برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی
فصل هفتم: عناصر و مفاهیم سازماندهی
فصل هشتم: سازماندهی و طراحی سازمان
فصل نهم: هماهنگی
فصل دهم: مدیریت منابع انسانی
فصل یازدهم: مدیریت بازار و بسیج منابع انسانی
فصل دوازدهم: مبانی رهبری
فصل سیزدهم: هدایت از طریق انگیزش
فصل چهاردهم: هدایت از طریق ارتباطات
فصل پانزدهم: مبانی کنترل
فصل شانزدهم: مدیریت بحران و سیستم‌های کنترل راهبردی
کتاب مبانی مدیریت
فصل اول: مدیریت و مدیران
فصل دوم: چهره متحول مدیریت
فصل سوم: مبانی برنامه‌ریزی
فصل چهارم: روش‌ها و ابزارهای برنامه‌ریزی
فصل پنجم: مبانی تصمیم‌گیری
فصل ششم: تکنولوژی و طراحی فرآیندهای کار
فصل هفتم: مبانی طراحی ساختار
فصل هشتم: مدیریت منابع انسانی
فصل نهم: مدیریت تغییر و نوآوری
فصل دهم: مبانی رفتار فردی و گروهی
فصل یازدهم: شناخت تیم‌های کاری
فصل دوازدهم: انگیزش و پاداش
فصل سیزدهم: رهبری و سرپرستی
فصل چهاردهم: ارتباطات و مهارت‌های میان‌فردی
فصل پانزدهم: مبانی کنترل
فصل شانزدهم: روش‌ها و ابزار کنترل
کتاب مدیریت برنامه‌ها و پروژه‌های سلامت
فصل اول: کار مدیریت
فصل دوم: تدوین استراتژی برای آینده
فصل سوم: طراحی برای اثربخشی
فصل چهارم: رهبری برای تحقق نتایج مطلوب
فصل پنجم: اتخاذ تصمیمات مدیریتی مطلوب
فصل ششم: برقراری ارتباط برای فهمیدن
فصل هفتم: مدیریت کیفیت جامع
فصل هشتم: بازاریابی تجاری و اجتماعی
آزمون‌های حیطه دوم

طلیعه سخن مؤلف:
به نام خالق یکتـا
اثری که در دست مطالعه‌کنندگان قرار دارد، درسنامه اصول و مبانی سازمان و مدیریت از درسنامه‌های انتشارات دکتر خلیلی برای رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی می‌باشد.
در این درسنامه سعی شده است که تمامی مطالب مورد نیاز برای داوطلبان کنکور مدیریت خدمات بهداشتی با نهایت دقت و ظرافت آورده شود، فلذا مطالعه این درسنامه داوطلبان عزیز را از مطالعه کتاب‌های مشابه بی‌نیاز و فارغ خواهد کرد. از ویژگی‌های قابل ذکر این درسنامه پوشش تمامی مطالب به‌صورت چکیده و بخش‌بندی شده می‌باشد که بعد از مطالعه آن در نهایت آزمون‌های جامعی برای ارزیابی داوطلب در آخر درسنامه آورده شده است.
این درسنامه حاصل زحمات آقایان علیرضا حاجی‌زاده و سالار محمددخت می‌باشد که اذعان دارند این اثر بدون عیب و نقص نمی‌باشد، فلذا از کلیه عزیزان خواهشمندیم با ارسال نظرات خود به آدرس الکترونیکی alireza.hajizadeh@gmail.com ما را در هر چه بهتر و غنی‌تر کردن این درسنامه یاری کنند.
در نهایت از همه اساتید دوستان گرامی وکارکنان موسسه دکتر خلیلی به‌خصوص خود
آقای دکتر خلیلی آقای مهندس امیرحسین خلیلی و سرکارخانم آرده نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشیم.

موفق و موید باشید
علیرضـا حاجـی‌زاده
سـالار محمـد دخـت

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.