تمدید مهلت ثبت نام-ویرایش مجدد-آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی سال١۴٠٠

در خصوص تمدید مھلت ثبت نام- ویرایش مجدد
آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی سال١۴٠٠

 

با سپاس بیکران به درگاه ایزد منان و با آرزوی توفیق برای تمامی پویندگان عرصه علم و امید سربلندی، به اطلاع میرساند باتوجه به اتمام مھلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد و درخواست داوطلبان، فرصت مجدد جھت ثبت نام جدید یا تصحیح اطلاعات از تاریخ ٢٣/١/١۴٠٠ لغایت ٢۵/١/١۴٠٠ درنظر گرفته شده است.

لینک خبر https://www.sanjeshp.ir/PDF.aspx?newsid=71701&type=application/pdf

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.