✅ اطلاعیه جدید وزارت بهداشت

🔴 در خصوص عدم پذیرش رشته آموزش ھوشبری در آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی سال ١۴٠٠
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ به دوستان خود اطلاع رسانی کنید.